Back

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Klant

Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Fynder Media een aanbieding doet tot het leveren van diensten of aanneming van werkzaamheden alsmede degene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van diensten. Fynder Media en de klant, genoemd in de bijgevoegde offerte als “de opdrachtgever”, komen overeen dat deze overeenkomst (“de overeenkomst”) van toepassing is op de levering van online marketingdiensten van Fynder Media aan de opdrachtgever. De offerte beschrijft de precieze diensten van de overeenkomst, zoals die door de opdrachtgever is aanvaard. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden door het ondertekenen van een gedateerd geschrift door beide partijen. Dit ondertekend geschrift wordt dan gehecht aan de originele overeenkomst waarop de bepalingen van de aangepaste overeenkomst van toepassing zijn.

 

Overeenkomst

1.1 Alle prijsoffertes zijn vrijblijvend en binden Fynder Media tot niets. Enkel de overeenkomst die door de partijen ondertekend is, verbindt Fynder Media en zijn opdrachtgever.

1.2 De “Algemene voorwaarden” van Fynder Media, zoals deze bij de ondertekende offerte zijn opgenomen, gelden bij uitvoering van de overeenkomsten. De “Algemene voorwaarden” worden voor alle duidelijkheid bij het getekende contract gevoegd.

1.3 Betalingen aan derden, zoals betalende aanmeldingen, registratie domeinnamen, bezoekersstatistieken, hosting, klikbudgetten, media budgetten, conversievergoedingen,… worden integraal naar de opdrachtgever door gefactureerd tenzij overeengekomen is deze kosten aan derden rechtstreeks naar de opdrachtgever te richten.

1.4 Voor extra diensten die buiten de beschrijving van de eerdere overeenkomst vallen, zal een extra supplementaire overeenkomst worden opgesteld die ingaat van zodra deze ondertekend is door de opdrachtgever.

1.5 De overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk of per mail beëindigd worden 1 maand voor de afloop van het lopende contract. Wanneer dit niet is gebeurd, zal de overeenkomst na afloop van de samenwerking, telkens stilzwijgend verlengd worden met 1 maand. Fynder heeft het recht bij elke verlenging (stilzwijgend of schriftelijke vernieuwing van de overeenkomst) nieuwe voorwaarden uit te werken en in de vernieuwde overeenkomst op te nemen. Fynder Media verplicht zich ertoe de opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen.

 

Verplichtingen van de opdrachtgever

2.1 Om Fynder Media toe te laten haar contractuele verplichtingen onder de overeenkomst na te komen, moet de opdrachtgever Fynder tijdig voorzien van alle noodzakelijke en nuttige medewerking, toegang, kennis, materialen en documentatie. Deze medewerking zal steeds volledig worden voldaan binnen de 5 werkdagen.

2.2 De opdrachtgever waarborgt en vrijwaart Fynder Media voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door hem aan Fynder Media ter beschikking wordt gesteld, en waarborgt dat het gebruik van dit materiaal en deze informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden, en vrijwaart Fynder Media tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.

2.3 Elke aanwending door de opdrachtgever van enig materiaal (zoals bv. zoektermen, omschrijvingen of metatags) dat beschermd is door de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en deze vrijwaart Fynder Media tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot inbreuken op hun rechten. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Fynder Media inzake de rechten van derden geen enkele controlebevoegdheid uitoefent.

2.4 De opdrachtgever zal elke bewerking of aanpassing die door de opdrachtgever of derden aan website of tools waar Fynder Media zijn diensten op levert, vooraf aan Fynder Media melden. De opdrachtgever aanvaardt en erkent dat de uitvoering en de diensten van Fynder Media hierdoor ernstig kunnen worden beïnvloed en/of gehinderd worden door aanpassingen en bewerkingen waarvan Fynder Media op voorhand niet werd ingelicht.

2.5 Fynder Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke tekortkomingen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen onder artikel 2.

 

Annulering / verbreking van de overeenkomst door de klant

3.1 Een tijdelijke onderbreking van de samenwerking is niet mogelijk, behoudens met instemming van de tijdelijke onderbreking van de overeenkomst door Fynder Media. De periode dat de overeenkomst werd onderbroken zal bij de duur van de overeenkomst worden bijgeteld.

3.2 Openstaande vergoedingen en eventuele schadevergoedingen aan derden door de verbreking van de overeenkomst zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

3.3 Bij beëindiging van deze Overeenkomst, op welke wijze of om welke reden dan ook, blijven de artikelen 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 van kracht.

 

Annulering / verbreking van de overeenkomst door Fynder Media

4.1 Bij aangetekend schrijven kan Fynder Media zonder enige verdere verbintenis de overeenkomst op ieder moment stopzetten, zonder dat daarvoor een compensatie moet worden vergoed aan de opdrachtgever of aan derden. Fynder Media verbindt er zich toe de reeds betaalde diensten correct uit voeren.

 

Omschrijving van de dienstverlening / prijs

5.1 De dienstverlening en de prijs worden omschreven in bijlage aan de overeenkomst. De prijs is exclusief 21% B.T.W.

 

Leveringstermijnen

6.1 De termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

Eigendomsoverdracht

7.1 De dienstverlening blijft eigendom van Fynder Media tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en forfaitaire vergoeding door de opdrachtgever. De dienstverlening gebeurt op risico van de opdrachtgever.

 

Confidentialiteit en gegevensverwerking

8.1 Alle informatie over een partij, waar partijen bij de totstandkoming en in uitvoering van de overeenkomst rechtstreeks of onrechtstreeks toegang toe krijgen, wordt als vertrouwelijk beschouwd. Deze vertrouwelijke informatie zal door beide partijen, voor zover als nodig, uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. De partijen verbinden er zich toe om hun werknemers en medewerkers, in de ruimste zin van het woord, te weerhouden van enige openbaarmaking of terbeschikkingstelling aan derden van vertrouwelijke informatie.

8.2 Publieke informatie of informatie die op rechtmatige wijze werd verkregen van derden, valt niet onder de vertrouwelijkheid regel van 8.1

8.3 De opdrachtgever laat Fynder Media toe om in haar communicatie met naam, logo, behaalde resultaten,… te verwijzen naar de opdrachtgever als klant, tenzij anders contractueel overeengekomen.

8.4 De persoonsgegevens van de opdrachtgever of zijn werknemers en medewerkers, die aan Fynder Media worden meegedeeld met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, worden ingevoerd in de Fynder Media database. Klanten ontvangen hierna de maandelijkse Fynder Media nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kan steeds digitaal gebeuren.

 

Overmacht

9.1 Fynder Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht. ‘Overmacht’ omvat alle niet te voorziene gebeurtenissen, alle gebeurtenissen buiten de wil van Fynder, waardoor de overeenkomst geheel, gedeeltelijk of tijdelijk niet kan worden uitgevoerd. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of de opdrachtgever zelf.

 

Aansprakelijkheid

10.1 Fynder Media is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade, of verlies van inkomsten die de opdrachtgever zou lijden ten gevolge van de levering van de diensten van Fynder Media tijdens de overeenkomst. Fynder Media is enkel aansprakelijk voor de schade die ze rechtstreeks veroorzaakt of door grove nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst. De totale waarde van de aansprakelijkheid van Fynder zal in elk geval steeds beperkt zijn tot de totale waarde van de gesloten overeenkomst.

10.2 Fynder Media kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elk soort schade aan derde partijen, veroorzaakt door de opdrachtgever, die zou voortvloeien uit het al dan niet onrechtmatig gebruik van haar producten of diensten. Fynder Media kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door de opdrachtgever zelf of door derde partijen (vb. hosting, WordPress of andere CMS systemen en/of plugin’s, Affiliatie sites, Google, Facebook…).

10.3 Fynder Media biedt voor geen enkele van haar diensten een garantie op succes, slaagkansen en rendement en kan voor het niet behalen van de resultaten ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit omdat deze resultaten sterk worden beïnvloed door externe factoren, zowel online als offline, waarop Fynder Media geen controle heeft (vb. acties van de opdrachtgever zelf alsook van derde partijen zoals Google, Yahoo, Affiliatie sites,…). Verder erkent de opdrachtgever ook de online concurrentiegraad of willekeur van de zoekmachines als werkende kracht op de resultaten.

10.4 Om het vooropgestelde doel van de overeenkomst te behalen zal Fynder Media voor bepaalde diensten afhankelijk zijn van de service, software en diensten van derde partijen (vb. Affiliatie bedrijven als TradeTracker of Tradedoubler, platformen als Google Ads of Analytics, Facebook Ads, LinkedIn, vergelijkingswebsites als Kieskeurig, Beslist,…). ‘Media budgetten’ (klikbudget bij Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, kosten van affiliatie bedrijven, conversiekosten,…) die op voorhand door Fynder Media worden opgesteld zijn enkel indicatief en kunnen verschillen met de bedragen die door de derde partij wordt gefactureerd. In geval van verschillende bedragen, gelden de facturen van de derde partijen als werkelijke bedragen en/of aantallen.

 

Niet-afwerving

11.1 Alle betrokken partijen weerhouden zich ervan werknemers, medewerkers en/of freelancers van elkaar in dienst te nemen of werk/diensten te laten verrichten vanaf de start van de duur van de overeenkomst tot 12 maanden na afloop ervan. Indien deze overeenkomst wordt gebroken zal de overtredende partij een schadevergoeding betalen aan de benadeelde partij die gelijk is aan 2 jaar brutoloon van de werknemer of medewerker. Indien het gaat om een freelancer zal deze schadevergoeding gelijk zijn aan het jaarloon, mocht deze freelancer 1 jaar lang fulltime aan zijn gefactureerde uurloon werken. Deze overeenkomst blijft gelden, tenzij schriftelijk en met wederzijds akkoord door beide partijen overeengekomen.

 

Facturatie

12.1 De facturen van Fynder Media zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking aan deze regel.

12.2 De prijs, alsook de B.T.W., is betaalbaar uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum, behoudens andere vermelding op de factuur.

12.3 Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen.

12.4 Wanneer een factuur op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijke betaald werd, zal de opdrachtgever een forfaitaire vergoeding aan Fynder Media betalen van 10% en een interest van 12% op de totale waarde van de nog te betalen facturen, inclusief B.T.W. Dit tot op de dag van de volledige betaling.

12.5 In geval van de niet-betaling van een vervallen factuur, houdt Fynder Media zich het recht voor om waar en indien mogelijk, de reeds uitgevoerde werken en diensten, van die vervallen factuur, te stoppen en/of terug te nemen.

12.6 De maand waarin er een gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de prijs op de vervaldag van de factuur is, zal Fynder Media zijn dienstverlening nog voortzetten tot het einde van die maand, maar zolang het openstaande saldo de daaropvolgende maand niet volledig is vergoed, vervalt de dienstverlening automatisch in tijdelijke onderbreking (3.2) met alle daarbij horende consequenties.

12.7 De opdrachtgever beschikt vanaf de factuurdatum over 14 kalenderdagen om zijn opmerkingen of klachten te formuleren via mail of om de factuur te protesteren.

 

Geschillenregeling

13.1 Voor alle geschillen zal het Nederlandse recht op de Overeenkomst van toepassing zijn. Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van de Overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Middelburg.

13.2 Alle kosten in verband met de invordering van facturen langs gerechtelijke weg of incasso bureaus, worden op de opdrachtgever verhaald. Het inschakelen van een incassobureau kan na niet-betaling van de factuur vanaf de vervaldatum.

This website stores cookies on your computer. Cookies Policy